واقعا برای موجودی که به حیات دنیا عادت کرده باشد
و همه چیز برای حیات او مهیا شده باشد
آنهم در گوشه ای از فضا
در اطراف جهانی از آتش
و البته در میان موجی از آب و هوا
خب البته برایش ممکن است خیلی سخت باشد
باور اینکه همه چیز اینگونه هدفمند برای او آفرینش شده باشد
تا چه اتفاقی بیافتد؟
بخوریم و بخوابیم و کیف کنیم
و به خاک برگردیم؟


یا موضوع آفرینش هدفمند بسیار بسیار مهم و عظیم است؟
چیزی که انسان هرگز نمی تواند به عقل سالم انکار کند...
وجودی خالص که به خواست پروردگار و در میان فضا به تسخیر انسان در آمده
و تنها یک گوشه کوچک از خلقت است
و تمام نشدنیست
فقط یک نگاه ساده کنیم
تمام موجودات زنده حتی استخوانهایشان و حتی مغز و دیواره های رگهایشان از سلول ها
و بنا بر یک کتابچه مهندسی بسیار پیشرفته (DNA) به صورتی پیشرفته رشد می کنند
ترمیم می شوند، بازرسی می شوند...
تولید می شوند... از میان می روند...
به گونه ای که حتی پروسه حذف آنها هم توسط خودشان انجام می گیرد...
کمی دقت مسلمانی اگر باشد...
متوجه موضوعی خواهیم شد...
حتما طواف خانه خدا را دیده اید و می دانید که یکی از بزرگترین و مورد قبول ترین عبادات است
حتما دقت کرده اید که این اوج بندگی و تسبیح فیزیکی یک بنده است...
حتما دقت دارید که اجزای بدن نیز دارای اتم هایی هستند که
در آنها الکترون ها به نوعی حرکت چرخشی مشغول هستند...
در بدن انسان هم گردش خون به دور قلب هست.
(که البته می دانید قلب انسان چه جایگاهی نزد خالقش دارد.)
و این چرخش ها نوعی تسبیح محسوب می شوند.
البته نیت موجودات برای ما خیلی قابل درک نیست...
اما ما خودمان را که درک می کنیم.
ما یک نیت و اعتقاد قوی لازم داریم.
جهان به این باورها نیاز دارد.
بسیاری انسانها هستند در عالم مسیحیت و غیره
که باور به خدا را می خواهند ترویج کنند
اکنون زمان تقابل باورهای درست با توهمات ضد دین است...
جهان باید به پا خیزد برای صلح و دوستی و اعتقاد به حقیقت
اینکه اینچنین متحیر شده اند در دنیا
آنهایی که قرنها بر طبل خود کوبیده اند و
در این زمان که دینداری در اولویت خواسته های مردم جهان است