اگر خودت بخواهی

آرامش هست

این استرس ها و نارضایتی ها

از جانب خود ماست

وقتی در یک جایی آرامشت را گم می کنی

یا ناراضی هستی

دلیلش برداشت توست

وقتی بدانی به یک دعا همه چیز آرام می گیرد

این باور

چون واقعا حقیقی است

و حقانیت دارد

تو را آرام خواهد کرد

اما عده ای از اینها محرومند

چون نمی توانند باور کنند

تا حدی که آرامش را گم می کنند

و این ماجرا

پایانی خوش ندارد

...