نقل به مضمون:

حیاء که باشه همه چی باهاش هست

خب راسته که:

حیاء که باشه ایمان هم هست

حیاء که باشه احترام به حقوق دیگران و خانواده هم هست

حیاء که باشه رو حرف حق حرفی نمیزنن

و حیاء هست که انسانیت رو معنا میکنه

خیر ببینه با این حرفش

حیاء که نباشه دیگه چه توقعی هست؟

اما حیاء که بیاد حجاب هم باهاش میاد

وای به روزی که حیاء نداشتن تو یه جمعی هر چند کوچیک عادی بشه

برای داشتن حیاء باید دل درد کشیده ای داشت که ارزش هر چیزی رو بدونه

و...

باید رودی از اشک چشم بر واقعه کربلا سوی دلت جاری سازی

و باید حیاء را از اهلش آموخت

اسلام را باید با حیاء شناخت

تا حیاء نباشد چگونه تسلیم

و چگونه عشق