اکنون کره شمالی و کره جنوبی نتیجه یک تجزیه طلبی هستند که عامل جدایی رسمی آنها نیز بیشتر حمله امریکا بوده است

زمانی شبه جزیره کره یکپارچه بود...

امریکا حمله کرد و در نتیجه کشته های بسیاری بر جا ماند و از هر 5 نفر یک نفرشان طبق آمارهای رسمی کشته شدند.

معمولا ظلم بی نتیجه نخواهد ماند و گریبان گیر خواهد بود اما سرزنش کردن هم کار بی نتیجه ای نیست...

"هر که دیگری را به گناهی سرزنش کند نمیرد مگر بدان گناه مبتلا شود" ...

ما هم باید صلح طلبی خود را ادامه دهیم...

اما ماجرای امریکا و کره شمالی که آنچنان به ما ربطی ندارد و ما نیز قاضی بین المللی نیستیم...

روزگار خلقتی دارد که اینچنین نمی ماند

دنیا بر اساس میزان خلق شده است.

امروز دنیا از ظلم متنفر است

و دیگر حتی فرانسوی ها هم دنبال آن آزادی ها را مثل قبل نمی گیرند که باعث ظلم اجتماعی بود...

مردم بر اساس خلقت خود دنبال یک عدالتی هستند که سیاست امروزی گنجایش آنرا ندارد

عدالتی که منصوبان پولکی دنیا مثل ترامپ از آن بی خبرند و توان دخالت در آن را هم ندارند.

ما هم نمی توانیم ادعای عدالت کنیم یعنی این کار ماها نیست