وقتی برای خارجی ها می خواهیم دین را تبلیغ کنیم به آنها گل تقدیم می داریم
لبخندی بر لب داربم
عطری بر تن داریم
لباسی پاک و ساده و تمیز
رفتاری ملایم و متین
اخلاقی خوش
زبانی نرم
و دلی پر مهر
و حتی زبان انگلیسی را فولیم

اینها را برای خودمان هم انجام می دهیم؟
آقایان برای آقایان
خانمها در مورد خانمهای دیگر
با اخلاقی متین
و با خضوع به عنوان یک بنده خدا
بیاییم پیروان دین الهی را معرفی کنیم
و اگر بد حجابی هست نشان دهیم که او هم می تواند اینقدر خوب باشد
با حیاء بیشتر

این را باید اجراء کنیم
مردم بدانند با همین ها می شود امر کرد
به معروف
به حیات طیبه
به زندگی خوش
به آنچه خدا می پسندد

امّا من
باز هم سعی می کنم
این مطلب را ویرایش کنم

من دیده ام که برخی به این تصور که
خوش اخلاقی زیاد ممکن است روی برخی را زیاد کند...
ممکن است کمی احتیاط کنند
همین دوستان
من دیده ام که
مواردی بوده در فکر شهادت در میدان جنگ بوده اند
خب اینجا میدان است
تیری از تیر زبان و چشم تیز تر و کاری تر؟
شهادت می خواهی
این میدان شهادت
شهادت به معنای گواه بودن بر حق
با لبخند و صبر
آنوقت است که شهادت را با جان و دل می بویی

این میدان جنگ است
و تو یک افسر جنگ نرم

آنقدر خوب باش که بتوانی معروف شوی به حیات طیبه
و آنوقت همه جذب می شوند
کیست که از بهشت و بوی خوشش بیزار باشد