لذّتی در انسان بی هدف خلق نشده است

یعنی اگر این لذّت و دردها ها نبود

چرا می خوردیم

چرا می خوابیدیم

چرا درمان می کردیم

و آیا بقایمان تضمین می شد؟

این نسلی که از نسل دیگر هست پی در پی همچئن قبلی ها پیش می آمدند؟

امّا

شیطان چیزی جز بدبختی و بیهودگی و گرفتاری و درگیری برایمان نمی خواهد

چیزی جز توهم

و سرگشتگی و خشم و لذت های بیهوده

همین هاست

که انسان می رود دنبال آرام کننده های مصنوعی

و سرانجام

روح او بیمار می شود

چه با سرگرمی باشد و چه با دود و دارو

این بیماری همیشه ابزار ما یعنی بدن را از انسان می گیرد

بعد هم اراده را

اگر پر طاقت نیستیم

اگر شبها بیدار و خسته می مانیم پای سرگرمی

اگر خوراکمان به چربی

و دانشمان به جنگ تبدیل می شود

اگر حسادت های ریزه ریزه را در اعصابمان هضم می کنیم

و البته گاهی انسانیتمان را از روی عادت پی می گیریم

این نشانه های این است که

شیطان چشم را و شکم را و جسم را تسخیر کرده

مرکز انسانیت یعنی قلب را بیمار کرده

البته

این اگر ها در درصد پایینی از ما هستند

اما متاسفانه هستند

مراقب باشیم

زیرا شیطان خودش را شیرین و جذاب می کند

آنفدر که حتی شما گرامیان نیز از نظر او ممکن است دور از دست نباشید

حتی شما

و البته بنده حقیر